Επιμελητήριο Κοζάνης
 

Το Ινστιτούτο Ελληνικής Γούνας δημιουργήθηκε με βασικό σκοπό την προώθηση κλάδου της Ελληνικής γουνοποιίας και την προάσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων βιοτεχνών γουνοποιών της περιοχής Καστοριάς και Σιάτιστας. Στα πλαίσια της προώθησης του κλάδου αναλαμβάνει να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για την Ελληνική γουνοποιία, να προβάλει το σύνολο του κλάδου και να συμβάλει στην διεθνή καταξίωση του κλάδου ως τον καλύτερο παγκοσμίως στον τομέα της παραγωγής ετοίμων γουναρικών. Η αφετηρία ήταν η δημιουργία brand name για τον κλάδο της γούνας και τα έτοιμα γουναρικά με την επωνυμία "GreekFur" και την εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος διανομής και ελέγχου της ετικέτας "GreekFur". Δημιουργήθηκε από τους τοπικούς συνδικαλιστικούς φορείς της γούνας και το Επιμελητήριο Καστοριάς και στηρίζεται από το Ελληνικό κράτος.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
'Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
'Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:   ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝ. ΕΠΟΠΤΗΣ:   ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Επιμελητήριο Κοζάνης

Επιμελητήριο Κοζάνης

Το Επιμελητήριο Κοζάνης ιδρύθηκε στις 18/11/1918 (ΦΕΚ 241 ΤΕΥΧΟΣ Α) και αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επί των οποίων ο Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ασκεί κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία, ως προς τη νομιμότητα των πράξεών τους.

Σκοπός του Επιμελητηρίου βάσει νόμου είναι μέσα στα όρια της περιφέρειάς του, είναι η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής.

Η παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Η παροχή στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα.

 

Το Επιμελητήριο Κοζάνης αριθμεί σήμερα 12.000 ενεργές επιχειρήσεις που είναι κατανεμημένες στα τέσσερα (4) τμήματα αυτού, ήτοι:

1)Τμήμα Γουνοποιών
2)Τμήμα Εμπορίου
3)Τμήμα Μεταποίησης
4)Τμήμα Υπηρεσιών

Το Επιμελητήριο διατηρεί παραρτήματα στις πόλεις Σιάτιστα και Πτολεμαΐδα.

Όργανα Διοίκησης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο με 21 μέλη και η Διοικητική Επιτροπή με 5 μέλη.
Πρόεδρος είναι ο κύριος Κυριακίδης Κωνσταντίνος ενώ τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής αποτελούν οι:
1)Παντελίδης Ιάκωβος Α΄Αντιπρόεδρος
2)Κοσμίδης Δημήτριος Β΄Αντιπρόεδρος
3)Μητλιάγκας Ιωάννης Γενικός Γραμματέας
4)Σαρρής Νικόλαος Οικονομικός Επόπτης

Το Επιμελητήριο Κοζάνης ασκεί δια νόμου τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1)Υποβάλλει προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, για θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και του τομέα των υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία. Συμμετέχει σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και μεριμνά, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη του εξαγωγικού κυρίως εμπορίου, της μεταποίησης, του τομέα των υπηρεσιών και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας.

2) Χορηγεί στα μέλη του πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων, βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπογραφής αυτών, καταγράφει συστηματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα, παρέχει πληροφορίες στα μέλη του και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα. Ενημερώνει τα μέλη του για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Μελετά τις τάσεις και εξελίξεις στην εθνική οικονομία και υποβάλλουν σχετικές προτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

3) Προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ασκώντας τις σχετικές αρμοδιότητες και μπορεί να τηρεί το Εμπορικό Μητρώο των μελών που εδρεύει στην περιφέρειά του και χορηγεί βεβαιώσεις ή ταυτότητες.

4)Αναλαμβάνει σε συνεργασία με άλλους φορείς, μετά από πρόταση του διοικητικού του συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, τη διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εμπορικών κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων.

5) Διεξάγει σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και χορηγεί πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3369/2005, οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, με ανάθεση της εκτέλεσης αυτών απευθείας σε εξειδικευμένα πρόσωπα και χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις, επιχορηγεί τα στελέχη τους και παρέχει ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία οποιασδήποτε μορφής, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

6) Μπορεί να επιχορηγεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις, να απονέμει βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να ενισχύει οικονομικά συλλόγους και εργοδοτικές οργανώσεις.