Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η ανάδειξη Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου:
"Προώθηση του brand name της Ελληνικής Γουνοποιίας"
στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, Μέτρο 2.2.

Κατεβάστε τα αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ